tự chẩn bệnh

Bắt mạch, tự chẩn bệnh

Bắt mạch, tự chẩn bệnh Bắt mạch, tự chẩn bệnh

Trên phim ảnh, bạn thấy các đại phu (thầy thuốc) ngày trước vẫn hay bắt mạch khi thăm bệnh; để xem một người còn sống hay không người ta bắt mạch cảnh. Khi khám bệnh bác sĩ cũng thường bắt mạch. Sáng sáng y tá đến từng giường bệnh để lấy thông số mạch, huyết ...